BREAKING: Zoek je kaarten voor het 1e APL Open Air op 9 juli a.s. ? Klik hier!

Post by: davyschrijen

Evenemente, Kris- Wanjel en Orientasietoch

Kris-, wanjel en oriëntasietoch 2015

8 dec , 2015  

Op zunjig 27 december organiseere de Auwt Prinsegarde Lömmerich waer de jaorlikse Kris- Wanjel en Oriëntasietoch. Angesj dan anger jaore zal dit neit ‘s aoves zeen, mer in de middig. Insjrieve kènt g’r dus tösje 13.30 en 14.30 oer bie Cafe Salden oppe Pletsj. De toch zal waer besjtaon oet leuke, neit leuke, moeilikke, mekkelikke, […]